صفحه اصلی / مسائل اجتماعی / شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد:

✏️.اگر مبیع به شرط مقدارمعین فروخته شود:بیع واقع میشوداگر چه هنوز مببع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد‌.
_
✏️.درصورت عدم تحقق نتیجه مورد شرط:عقدمشروط قابل فسخ است.

✏️. درصورت عدم انجام تعهد مورد شرط ضمن عقدبه وسیله متعهد .متعهدله:باشرایطی میتواند معامله رافسخ کند.(مواد۲۳۷.۲۳۹)

✏️.اگراز شرط ضمن عقد نکاح تخلف شودفقط درموردشرط صفت مشروط له حق فسخ دارد.

✏️‌.اگرضمن معامله معرفی ضامن نسبت به باقیمانده ثمن برخریدار شرط شود واو از معرفی ضامن خودداری کند:معامله به وسیله بایع قابل فسخ است.

✏️.اگردرمعامله شرط شود که مال معینی رهن داده شود واین شرط انجام نشود:مشروط علیه اجباربه انجام شرط میشود.

✏️.درصورتی که انجام شرط پس از تشکیل عقد مشروط غیرممکن شود:
عقد قابل فسخ از سوی مشروط له میشود.

✏️.اگرانجام شرط فعل غیرممکن شود:عقدمشروط قابل فسخ است.

✏️.اگرشرط ضمن عقد انجام شده باشد وعقد اقاله شود:اقاله صحیح وشرط باطل است.

✏️.اگرپس از فسخ عقد بیعی که در آن ابرای ذمه خریدار از دینی که به فروشنده داشته شرط شده ذمه خریدار:مجددا به دین مشغول میشود.(م ۲۴۶)

✏️.اگرمعامله مشروطی اقاله گردد.طبق قانون مدنی؛شروط ضمن آن درهرحال باطل میشود.

مثال هایی در این باب:

✏️درقراردادفروش ملکی به عوض معلوم شرط میشود که خریدار .کاری نامشروع رابه سود فروشنده انجام دهد ولی بعداز عقد چون فروشنده برنامشروع بودن شرط آگاه میشود ازآن صرف نظرمیکند.در این صورت نفوذ عقد درست والزام آور است وشرط از آن حذف میشود.

✏️.اگریک قطعه زمین به شرط آن که ۵۰۰متر باشد فروخته شود وبعدمعلوم شود که ۵۵۰ متر است مطابق قانون مدنی معامله در این وضع اینگونه خواهد بودکه؛ فروشنده حق فسخ خواهد داشت.

در باره hashtarkhani

همچنین بررسی کنید

حقوق زنان در قانون اساسی ج.ا.ا

حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تدوین دکتر یاسر هشترخانی؛ خانواده واحد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *