صفحه اصلی / آرشیو برچسب: پروژه

آرشیو برچسب: پروژه

قرارداد پروژه ای

متن تنظیم شده برای قرارداد پروژه ای : به نام خدا اين قرارداد بين شركت …………………………. که در اين قرارداد كارفرما و خانم / آقاي ………………………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه………..…… صادره ……………………… متولد ………………………… به نشانی…كه در اين قرارداد همکار ناميده مي شود به شرح ذيل تنظيم و مورد موافقيت …

ادامه مطلب »