هبه نامه

#هبه
#هبه_نامه

✅چکیده:
ثبت هبه‌نامه الزامی است و درصورتی‌که هبه به ثبت نرسیده باشد در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

?تاریخ رای نهایی:
1393/01/23
? شماره رای نهایی: 9309970270400026

✅رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ل. به وکالت از هیئت ‌امنای چ. اسلامشهر به‌طرفیت 1- الف.ع. 2- ج.ع. 3- الف.ع. 4- ن.ع. 5-ک.ع. 6- ع.ع. 7- خ.ع. 8- ع.ع. به خواسته صدور حکم بر تأیید و تنفیذ عقد هبه معوض پیوستی و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ مشاعی یک قطعه زمین به متراژ 300 مترمربع دارای پلاک ثبتی عرصه از 42 اصلی و اعیانی دارای پلاک ثبتی 146 فرعی از اصلی مذکور (42) به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار داشته که طبق صلح‌نامه رسمی به شماره 29357 مورخه 18/2/1338 دفترخانه . . . تهران ملک مذکور را آقای الف.ق. به مرحوم م.ع. مورث خواندگان منتقل‌شده است و خوانده ردیف اول که احد از ورثه مرحوم م.ع. می‌باشد مقدار 300 مترمربع مشاعی اعم از عرصه و اعیان ملک مذکور را به هیئت ‌امنا مسجد چ. واگذار نموده است و خواندگان را مجهول‌المکان اعلام می‌نماید نظر به محتویات پرونده که اولاً خواهان دعوی خود را به‌طرفیت ورثه مرحوم م.ع. تقدیم نموده است لیکن دلیل یا گواهی انحصار وراثت خواندگان را ارائه ننموده است ثانیاً دعوی تنفیذ هبه نامه که به‌عنوان سند مدرکیه دعوی ارائه گردیده است نوعی درخواست تأمین دلیل محسوب می‌شود و دعوی تنفیذ و تأیید دلایل دعوی، دعوی واقعی محسوب نمی‌شود مگر در مواردی که مطابق نص صریح قانون (تنفیذ وصیت‌نامه) باشد. ثالثاً مطابق ماده 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک ثبت هبه نامه الزامی است و درصورتی‌که به ثبت نرسیده باشد در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد لذا نظر به‌مراتب فوق دعوی خواهان مطابق با مقررات قانونی تقدیم نشده است مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ف. و ر.ف. [و] ش.ص. و ر.الف.[و] ع.ص. و الف.ب. و ب.ق. به‌طرفیت ع.ع.، خ.ع.، ک.ع.، ع.ع.، ن.ع.، الف.ع. و ج.ع. نسبت به دادنامه شماره 884 مورخ 8/8/1392 شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سن رسمی انتقال شش‌دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 42 اصلی و اعیانی آن به پلاک ثبتی 146 فرعی از اصلی مذکور به انضمام پرداخت خسارت دادرسی صادر شد دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم مزبور وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

در باره hashtarkhani

همچنین بررسی کنید

حقوق زنان در قانون اساسی ج.ا.ا

حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تدوین دکتر یاسر هشترخانی؛ خانواده واحد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *