صفحه اصلی / مسائل اجتماعی / ﻣﻌﺎﻣلہ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﻣﻠڪﯽ

ﻣﻌﺎﻣلہ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﻣﻠڪﯽ

?نکات ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻫـﻨﮕﺎﻡ معامله ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ معاملات ملکی:

?بررسی ﺷﻮﺩ که ﺁﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﮕﺎﻩ دارای ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ اتحادیه ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
? اگرﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ نعامله ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻦ که ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﺪﻩ ای ﺑﻪ جای دیگری به وکالت معامله ﻣﯽ کنند دارای {ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺭﺳﻤﯽ} ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧہ و حدود اختيارات کامل تنظيم شده باشد.
? ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﻖ الزحمه ﺩﻻ‌ﻝ ﺩﺭ قولنامه ﯾﺎ ﻣﺒﺎیعہ ﻧﺎمہ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ که ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ کرده ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ شرایطی ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ کند.
?ﺻﺮﻑ ﻧﻮﺷﺘﻦ معامله ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭼﺎپے ﻭ ﺁﺭﻡ ﺩﺍﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺭﺳمے ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻌﺎﻣلہ ﻧﯿﺴﺖ.
? دﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮﺩ ڪہ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ {ﻗﻠﻢ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ} ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ نہ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﺸﺖ ﯾﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾسے ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
? ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭے ﻣﺎﻧﻨﺪ چڪ، ﺳﻔتہ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻧﺰﺩ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﯿﺪ ﺷﻮﺩ ڪہ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾطے ﻭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎنے ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ بہ چہ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺍﺷﺨﺎصے ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
?ﺍﺳﻨﺎﺩے ڪہ ﻧﺰﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﮕﺎﻩ بہ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺷتہ ﻣے ﺷﻮﺩ ڪﺎﻣﻼ‌ً ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﺩ.
? ﺣﺘﻤﺎً ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻮے ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺯﯾﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ گواه امضا نمایند.
? ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎے ﺳﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﺍﻭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭےﺷﻮﺩ.

در باره hashtarkhani

همچنین بررسی کنید

حقوق زنان در قانون اساسی ج.ا.ا

حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تدوین دکتر یاسر هشترخانی؛ خانواده واحد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *