صفحه اصلی / نگارش تنظیم قرارداد / قرارداد مشارکت در ساخت بنا

قرارداد مشارکت در ساخت بنا

قرارداد مشارکت در ساخت بنا

نظر به اینکه خانم /آقای : …………………………………………فرزند آقای …………..
دارای شناسنامه شماره …………………………………..صادره از …………….به نشانی: …………………………………………………………………………………………………………….(از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود )مالک پلاک فرعی ………………از اصلی …………..اراضی……………….بخش……………….واقع در ………………..است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه خانم / آقای :…………………………..فرزند آقای:…………………….
دارای شناسنامه شماره …………………………………………………..صادره از ……………….متولد ………………….نشانی : ………………………………………………………………(که از این پس طرف .دوم قرارداد نامیده می شود ).امکانات مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد ،‌به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک این قرارداد بین طرفین منعقد شد .

ماده 2-ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل ……….. ریال (………….. تومان )برآورد شده است و مورد قبول طرفین است .

ماده 3-مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشهای که پیوست این قرارداد و جزء‌لاینفک آن است و به امضاء ‌طرفین رسیده است در پلاک موصوف امضاء کند .

تبصره 1-طرف دوم مکلف است بنا را دقیقاً بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید .

تبصره 2-طرف دوم مکلف است کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت نماید و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد .

ماده 4-طرف دوم مکلف است فتوکپی اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورت حسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورت حساب را امضاء‌کرده و در اختیار طرف اول بگذارد . مدارک و صورتحساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود .

ماده 5- پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده 4 به ارزش عرصه ( طبق ماده 2) بالغ شد مابقی هزینه های ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ………… افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضاء‌انجام می شود . طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند .کلیه پرداختها را نیز از این حساب انجام دهند .

ماده 6-طرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمان بندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره 2 این قرارداد به امضاء‌طرفین رسیده احداث کند .

ماده 7- پس از اتمام بنا ،‌طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک ( اعم از عرصه و اعیان ) به طرف دوم اقدام کند .

تبصره 1-کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ( اعم از مالیاتها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .

تبصره 2- انتقال رسمی ظرف 75 روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود .

ماده 8-طرف اول در صورت تاخیر در ایفاء‌ تعهد موضوع ماده 7 مکلف است بابت هر روز تاخیر مبلغ ………..ریال به طرف دوم بپردازد . پرداخت این وجه مسقط طرف اول نخواهد شد و انتقال سه دانگ باید انجام شود .

ماده 9 در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد آقای …. به نشانی ……………………………………………..که ضمن قبول داوری این قرارداد را امضاء‌کرده اند ،‌در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهار نظر خواهند کرد ورای ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا ‌و غیر قابل اعتراض است

ماده 10-این قرارداد که مشتمل بر 10 ماده و4 تبصره است در تاریخ ……… در ……………….. بین طرفین امضاء ‌و مبادله شد . تعداد نسخ 3 نسخه و هر نسخه در ……… صفحه وبا اعتبار واحد است .

محل امضاء طرف اول قرارداد محل امضاء طرف دوم قرارداد : محل امضاء‌ داور

در باره hashtarkhani

همچنین بررسی کنید

تقاضای تاخیر در اجرای حکم تخلیه

تقاضای تاخیر در اجرای حکم تخلیه احتراماً ،در پرونده كلاسه ………………………… حكم تخليه عليه اينجانب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *